Ustawa o Ochronie Zwierząt a hodowla psów rasowych

Jako motto -


Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 w Paryżu

"WSTĘP
...Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość
i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom;

że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę
do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych
i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować
i kochać zwierzęta...

NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ:

Art.1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.
(...)"W związku z nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która weszła w życie 01.01.2012 r. oraz dla wiedzy potencjalnych nabywców szczeniąt z naszej hodowli podajemy następujące informacje:

1. Obowiązujące przepisy zawarte w Ustawie o Ochronie Zwierząt mówią wyraźnie, kto i na jakich warunkach
może hodować i sprzedawać psy / koty rasowe.

Oczywiście jest tu mowa zarówno o spełnieniu warunków formalnych ( członkostwo w organizacji, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów ), jak i podstawowej kwestii humanitarnego traktowania zwierząt.

Poniżej cytujemy odpowiednie fragmenty Ustawy o Ochronie Zwierząt dotyczący hodowli psów / kotów rasowych
w Polsce:

USTAWA z dnia 21.08.1997. o ochronie zwierząt - znowelizowana i obowiązująca od 01.01.2012.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
    Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
(... )
Rozdział 2
Zwierzęta domowe
(... )
Art. 10a.
1. Zabrania się:
   1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
   2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
   3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację 
   właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób
   uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt
   oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach
   społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b.
1. Zabrania się nabywania:
   1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
   2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
(... )
Rozdział 11
Przepisy karne
(... )

Art. 37.
1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1?3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1?6,
    art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1?5, art. 16, art. 17 ust. 1?7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25
    lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi
    lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących,
    jak również można orzec przepadek zwierzęcia.
4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości
    do 1 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
   (... )"


2. Hodowla psów rasowych Alta Carya FCI jest zrzeszona w Związku Kynologicznym w Polsce ( Oddział w Łodzi )
    i zarejestrowana pod numerem 2098/A.

3. Przydomek hodowlany Alta Carya FCI znajduje się także w Międzynarodowym Repertorium Przydomków
    światowej organizacji kynologicznej Fédération Cynologique Internationale (w skrócie FCI ),
    której członkiem jest Związek Kynologiczny w Polsce.

Te informacje są ważne szczególnie dla osób chcących nabyć psa rasowego także w celu uczestniczenia w Wystawach Psów Rasowych lub / i rozmnażania ich po uzyskaniu uprawnień hodowlanych przewidzianych przez regulamin
Hodowli hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce.


4. Wszystkie szczenięta z naszej hodowli Alta Carya FCI są sprzedawane wraz z metrykami uprawniającymi
    do wyrobienia rodowodu w Związku Kynologicznym w Polsce.

5. Hodowca zawiera z nabywcą umowę Sprzedaży-przekazania szczenięcia.

Umowa zawiera kompletne oznaczenie sprzedawanego szczenięcia (oznaczenie rasy, tatuaż / chip, numer metryki, oznaczenie płci, nazwę przydomka hodowlanego, imię szczenięcia, imiona i przydomki rodziców, datę urodzenia).

Umowa Sprzedaży-przekazania szczenięcia jest dowodem, że nabywca posiada szczenię z legalnego źródła posiadającego uprawnienia do hodowli i sprzedazy psów rasowych.

Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o hodowli Alta Carya FCI ( O nas ) - szczególnie z działami:
- SPRZEDAŻ szczeniąt
- FILOZOFIA hodowli

Będzie nam bardzo miło, jeśli szerzej poznacie Państwo naszą działalność hodowlaną.

 

Alta Carya FCI | Informacja z dnia 12/03/2012